اخبار - برگزاری سومین جلسه بنیاد مردمی توسعه دانشگاه اراک

سومین جلسه بنیاد مردمی توسعه دانشگاه اراک

سومین جلسه بنیاد مردمی توسعه دانشگاه اراک روز پنج شنبه مورخ 94/02/17 ساعت 11در اتاق ریاست دانشگاه برگزارشد. در این جلسه آقای محمد مینا به عنوان مدیر عامل بنیاد انتخاب شدند.