اخبار - بازدید مسئولین و خیرین از خوابگاه های دانشگاه اراک

به مناسبت هفته خوابگاه ها در روز یکشنبه مورخ 27 اردیبهشت ماه 1394 جهت آشنایی با وضعیت خوابگاه های دانشگاه اراک مسئولین به همراه خیرین دانشگاه از خوابگاه ها بازدیدی به عمل آوردند که در طی این بازدید با تعدادی از دانشجویان صحبت های بعمل آمد.